El Fons d’Arqueologia es presenta subdividit en 4 grups.
Material procedent de prospeccions de la comarca (1945-80)
Durant més de tres dècades, persones cultivades i amb sensibilitat, preses d’una gran curiositat i entusiasme per conèixer el nostre passat, van portar a terme els treballs arqueològics a la comarca.

Aquest material –destrals, eines de sílex i collarets neolítics, fusaïoles o ceràmica ibèrica i romana etc. entraren sense una documentació sistemàtica però recull, el nom del jaciment o del lloc de trobada en el cas de prospeccions.

Material procedent d’excavacions de la comarca a partir de 1981
Amb la creació del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, que té competències exclusives per legislar, reglamentar i executar treballs arqueològics, s’inicia un nou marc d’actuació.

Les excavacions, sota la direcció de professionals, es fan de manera sistemàtica, tant en les excavacions d’urgència com les programades.

Material procedent de fora la comarca, amb procedències tan diverses com Empúries, la necròpolis Puig des Molins (Eivissa) i Mérida o desconegudes com exvots ibèrics del sud de la Península Ibèrica.

Materials de diverses èpoques, procedent de l'antic Fons, de les prospeccions i de les excavacions de la comarca.

Cultura neolítica catalana dels sepulcres en fosa (Neolític Mitjà)
• Aixovar de la Bòbila d’en Joca (Montornès).
• La necròpolis del Camí de can Grau. (La Roca).
Més informació

Primera edat de ferro
• Aixovar de la Necròpolis del Coll (Llinars).
Més informació

Època romana
• Banys de la vil·la romana de Can Jaume (Granollers).
• Necròpolis de Can Trullàs (Granollers).
Més informació

Època medieval
• Casa fortificada de la Domus d’Olivet (Canovelles).
Més informació