Excavacions arqueològiques a la Plaça dels Cabrits

Sitja i fossa baixmedievals un cop delimitades. Foto de Joan Garriga (Àtics)
Sitja i fossa baixmedievals un cop excavades. Foto de Joan Garriga (Àtics)
08/11/2021

Les obres que es realitzen han posat al descobert tres sitges i una cubeta.

Qualsevol obra que té lloc en una parcel·la que està declarada com a àrea d'expectativa arqueològica en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Granollers, té com a requisit previ a l’obtenció de la llicència, un seguiment arqueològic per tal de comprovar si en el subsòl s’hi localitzen restes arqueològiques. 

Bona part del centre de Granollers gaudeix d’aquest protecció patrimonial, degut a les diferents ocupacions històriques que ha tingut el centre de la ciutat, en especial les d’època romana, medieval i d’època moderna.

Aquest és el cas de l’obra de rehabilitació de la casa que es troba a la Plaça dels Cabrits, 16. Les tasques de vigilància arqueològica, dirigides per Joan Garriga de l’empresa Àtics i supervisades pel Museu de Granollers, tot just han finalitzat, i han posat al descobert tres sitges i una cubeta. Les sitges són grans dipòsits excavats al subsòl per tal d’emmagatzemar-hi cereal, en aquest cas que superem amb escreix els 2 metres de fondària. Quan perdien la seva funció original, es reutilitzaven com a abocadors de deixalles.

A manca de l’estudi més aprofundit del material que s’ha recuperat a l’interior de les sitges, les primeres evidències que ens aporten els fragments ceràmics documentats, indiquen que dues d’aquestes fosses es van deixar d’utilitzar a finals del segle XIV o inicis del segle XV. 

Quan conclogui l’estudi, tant dels materials arqueològics com l’anàlisi i estudi dels paraments de la casa, la informació que aportarà, ens permetrà conèixer amb més aprofundiment l’evolució urbanística d’aquest indret de la vila, precisar les fases constructives d’aquest edifici, que presenta elements decoratius d’estil gòtic, així com la relació d’aquestes sitges amb la casa. Cal tenir present que part del que avui està dins la casa havia estat abans espai de circulació públic, en una de les característiques zones porxades de la vila. 

En els darrers mesos s’han dut a terme d’altres tasques de control arqueològic en el centre de la ciutat, sense que s’hagin detectat restes arqueològiques en les obres afectades. 

 

Arxivat a: General